Algemene Voorwaarden van Blank Houten Decoraties

Herroepingsrecht/Retourformulier :

https://cdn.myonlinestore.eu/93e63b5e-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_Herroepingsrecht-Blankhoutendecoraties.pdf

 

 

Algemene Voorwaarden van Blank Houten Decoraties.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

de Laarhof v.o.f. h/o Honest Products exploitant van de webwinkel
“Blank Houten Decoraties”
Laarstraat 5
7201 CA Zutphen
Telefoonnummer: 0031 (0) 575 543827
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 09077214
Btw-identificatienummer: NL807465379B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het aanbod van de ondernemer
middels de webwinkel BlankHoutenDecoraties en op elke middels deze webwinkel
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien de goederen worden afgehaald en betaald in de detailhandel : Pour Toi Cadeaux te Zutphen
ook onderdeel van de Laarhof v.o.f. dan gelden de voorwaarden van deze winkel die u , op navraag ,
mondeling worden meegedeeld.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten . De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending
voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de onbeschadigde terugzending of herroeping,
terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;


Artikel 9 - De prijs
1. De in het aanbod genoemde prijzen van de producten zijn dagprijzen en kunnen door de
ondernemer zonder aankondiging vooraf verhoogd danwel verlaagd worden.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw exclusief verzendkosten.
De kosten van het betalingsverkeer komen voor rekening van de ondernemer

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
3. De door Blank Houten Decoraties aangeboden producten zijn decoraties en geen speelgoed. Die
producten die als speelgoed gezien zouden kunnen worden dienen als zodanig niet gebruikt te
worden door kinderen van 3 jaar en/of jonger i.v.m. de kleine (onder)delen .

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten .
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden .
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument indien deze
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het product c.q. producten retour zendt.

Artikel 12 – Betaling
1. De betaling van het overeengekomen bedrag , zijnde het (de) bestelde product(en) alsmede de
verzendkosten daarvan , worden vooraf voldaan middels “Ideal” danwel door overmaking op het
door de ondernemer aan de consument kenbaar gemaakte bankrekeningnummer.
2. Na ontvangst van de betaling zal de ondernemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de in
artikel 11 genoemde termijnen uitleveren.
3. In geval van gedeeltelijke betaling door de consument zal de ondernemer de consument daarvan
onverwijld op de hoogte stellen en mag de levering aanhouden tot het volledige bedrag is voldaan.
4. In geval van wanbetaling van de consument , wanneer de consument en de ondernemer een
andere betalingswijze hebben overeengekomen , heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om aan de consument de gemaakte , redelijke , kosten in rekening te
brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2021 Blank Houten Decoraties | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?